Opublikowano:

IP failover z LB+FW

Witam, Od pewnego czasu pracujemy nad 2 usługami związanymi z load balancingiem i z ochroną przed atakami. W roku 2009 wprowadziliśmy bezpłatną usługę IP LB, która opierała się na operacjach routingu, które wprowadziliśmy, aby zapewnić rozdzielanie ruchu L3 dla aż 8 serwerów. Usługa ta była trudna do uruchomienia i nie dawała pełnej satysfakcji: pojawiały się błędy, ograniczenia, awarie. Dlatego nie proponujemy tej usługi dla serwerów w RBX4. Podczas prac nad CDN korzystaliśmy z technologii, która potrafi stworzyć te 2 funkcje w jednej usłudze. Aktualnie technologia ta jest wykorzystywana wewnętrznie w testach alpha na CDN: od 3 tygodni demo.ovh.net działa na wersji laboratoryjnej usługi CDN. Będziemy więc mogli zaproponować tą samą technologię dla IP failover z usługą load balancing i z firewallem sprzętowym, który pozwoli na zabezpieczenie się przed atakami syn-flood. Usługa jest bardzo prosta i używamy jej od 4 lat. Chcemy uruchomić wersję beta usługi IP failover LB+FW w połowie września. Trzeba będzie zaproponować przejście z aktualnego IP LB na nową infrastrukturę. Następnie będziemy mogli zaproponować usługę nowym klientom. Pozdrawiam Octave Czytaj dalej...

Opublikowano:

IP failover avec du LB+FW

Bonjour, Depuis un certain temps, nous avons initié les travaux interne pour proposer 2 services liés ŕ la répartition de charge et liés ŕ la protection contre les attaques. En 2009, nous avons sorti un service gratuit IP LB qui se basait sur une série d’astuces de routage que nous avons mis en place pour assurer la répartition de charge L3 jusqu’ŕ 8 serveurs. Le service a été trčs complexe ŕ mettre en place et n’a pas donné une entičre satisfaction: qui dit complexe, dit de bugs, de limitations et de pannes. C’est pourquoi nous avons décidé de ne pas proposer ce service sur les serveurs ŕ RBX4. Depuis les travaux sur le CDN, nous avons mis en place une technologie qui sait faire ces 2 fonctionnalités avec 1 seul service. Actuellement cette techno est utilisée en alpha test interne de CDN: depuis 3 semaines demo.ovh.net est sur la version labo du (futur) service CDN. On pourra donc proposer la męme technologie que pour vous proposer IP failover avec du load balancing et avec du firewall hardware qui permet de se protéger contre les syn-flood. Le service est trčs simple et nous l’utilisons depuis 4 ans. Simplement nous n’avons pas vu qu’on pouvait l’utiliser aussi pour ce genre de besoins .. il fallait un peu de recule et un flash ;) Bref, on espčre démarrer les bętas du service IP failover LB+FW mi septembre. Il faut qu’on propose la migration de IP LB actuel vers la nouvelle infrastructure. En suite, on pourra livrer les nouveaux clients. Amicalement Octave Czytaj dalej...

Opublikowano:

SP-2011 SSD (i5-2400)

Czy ktoś oprócz mnie ma niewytłumaczalne problemy z tymi maszynami? Mam dwa takie z Gentoo i np. dzisiaj jeden z nich zaliczył w nocy 4 crashe, drugi też zalicza pady regularnie przynajmniej raz dziennie (oczywiście zero info w logach). Oba robią to samo – load balancing www (apache/php). Próbowałem na swoim kernelu vanilla i na kernelach od OVH. Wymieniali w nich zasilanie, w jednym też płytę i dalej bez poprawy. Wydaje mi się, że może chodzić o ruch, który dochodzi do 50-60mbit per maszyna. Trzeci taki sam z freebsd na bazę stoi sobie spokojnie bez restartu od postawienia. Na nim ruch sięga max. 15mbit. Mam nadzieję, że nie jestem sam, bo czuję, że technicy przestają mnie lubić. Czytaj dalej...

Opublikowano:

SSL arret de bas de gamme

Bonjour, Suite ŕ des catastrophes en catastrophe chez les fournisseurs de SSL (qui ont la racine dans les navigateurs) Ovh préfčre arręter les frais avec la fourniture de SSL en bas coűt. Ça n’a plus de sens. Comme on a trop de feedbacks négatifs de la part de clients, on joue notre image alors qu’on peut absolument rien faire. Et le service n’en vaut pas la peine. On va proposer uniquement des solutions au tour de SSL comme par exemple sur Exchange 2011 ou comme sur le load balancing PaaS: le SSL est inclue et le client ne fait rien, nous on s’occupe de tout. Le SSL sur le mutu sera maintenu mais le prix sera revu. Et nous allons intégrer les SSL-EV toujours en solution. En gros, on ne va plus fournir la clé en fichier texte ŕ installer mais Ovh va installer et va proposer de solutions pręt ŕ fonctionner. Un moment on pensait racheter une boite qui a la racine pour booster ce marché mais on s’est aperçus que męme si le certif est gratuit ça n’intéresse personne. Donc le produit n’a pas de vocation ŕ ętre vendu en masse. Donc il doit ętre vendu cher d’autant plus qu’il s’agit de la sécurité et du cryptage. Quelle confiance peut-on générer ŕ 20e/an face ŕ des produits ŕ 1200e/an ? Aucune. C’est cher donc c’est plus secure. Le marché est trčs faible et déjŕ dominé par 1 ou 2 grosses acteurs américains. Voilŕ nos conclusions que nous avons déjŕ partagé avec vous et aujourd’hui aprčs plein d’hésitations il faut prendre les décisions qui ne sont pas simple. Voilŕ. C’est fait. On reviendra vers vous avec du SSL en solution pręt ŕ fonctionner en męme temps que nos solutions au tour de la protection des marques … Amicalement Octave Czytaj dalej...

Opublikowano:

SSL wstrzymanie usługi

Witam, W związku z problemami u dostawców SSL OVH chce zatrzymać dostarczanie certyfikatów SSL w niskiej cenie. To nie ma sensu. Mamy zbyt dużo negatywnych opinii ze strony klientów, wpływa to na nasz wizerunek, a nie możemy nic zrobić. Usługa nie jest tego warta. Będziemy proponować rozwiązania związane z SSL jak na przykład Exchange 2011 lub jak load balancing PaaS: SSL jest zawarty w ofercie i klient nie musi nic robić, my zajmujemy się wszystkim. SSL na serwerach wirtualnych pozostanie ale jego cena zostanie zweryfikowana. Zintegrujemy SSL-EV jako rozwiązanie. Nie będziemy więc już dostarczać klucza w pliku tekstowym do zainstalowania. Ovh zainstaluje i zaproponuje rozwiązanie gotowe do użycia. Myśleliśmy kiedyś, aby zaistnieć na tym rynku, ale zauważyliśmy, że nawet gdy certyfikat jest darmowy, to i tak nikogo to nie interesuje. Produkt nie sprzeda się więc w większych ilościach. Musi więc być drogi, zwłaszcza że chodzi o bezpieczeństwo i szyfrowanie. Jakie zaufanie można wzbudzić za 20 euro/rok w porównaniu z produktami w cenie 1200 euro/rok? Żadne. Usługa droższa daje więcej bezpieczeństwa. Rynek jest już zdominowany przez 1 lub 2 duże firmy amerykańskie. Oto nasze wnioski. Dziś musimy podjąć decyzje, które nie są proste. Zrobione. Powrócimy do was z certyfikatem SSL jako rozwiązaniem gotowym do użycia, wtedy gdy gotowe będą rozwiązania dotyczące ochrony znaków towarowych… Pozdrawiam Octave Czytaj dalej...

Opublikowano:

Oferta pCC

Witam, Wkrótce wprowadzimy ofertę privateCloud. Od około 6 tygodni około 100 klientów z niej korzysta. W tym miesiącu na stronie ovh.com zostały odnowione pierwsze konta i wiemy, że działa ponad 2500 wirtualnych maszyn. Wiele firm ma swoje własne serwery pod VMware (w ofercie housing u siebie lub u dostawcy) i są w trakcie podpisywania ważnych umów pCC (ponad 100 serwerów). Ich cel jest następujący: – wykorzystywać pCC do nowych projektów (i nie wykonywać własnych inwestycji) – przenieść część istniejącej infrastruktury do OVH (projekt po projekcie) – korzystać z usług Ovh jako infrastruktury dodatkowej po wykorzystaniu własnych zasobów (jeśli własne zasoby sa niewystarczające, można zamówić zasoby w Ovh) – przenieść całą infrastrukturę do Ovh (i odłączyć własne serwery) Model biznesowy pCC zostanie uproszczony. Cena licencji VMware zostanie wliczona w cenę serwera. Nie będzie płatności za VM. Uprościmy wszystko. Wprowadzimy zmiany w ofercie pCC idąc w 3 kierunkach: – nowe funkcje hardware, jak na przykład firewall, vpn, load balancing – nowe funkcje VMware jak vlan private i vCloud – infrastruktura rozmieszczona w Europie i USA z 4 głównymi punktami POP i 10 zapasowymi punktami POP. Za około miesiąc wprowadzimy ofertę pCI. Jest to usługa podobna do pCC ale rozliczana na VM i na godzinę. Będzie to oferta konkurencyjna dla EC2. Przewaga pCI i pCC jest to, że usługi te opierają się na VMware i są kompatybilne z aplikacjami firm, które mają już zainstalowany VMware. Wystarczą 3 kliknięcia, aby przenieść grupę wirtualnych maszyn między dwiema serwerowniami za pomocą vCloud… Pozdrawiam Octave Czytaj dalej...

Opublikowano:

pCC demarrage en fleche

Bonjour, L’offre pricateCloud connaît un démarrage en flčche. En moins de 6 semaines un peu plus de 100 clients l’ont déjŕ adopté. Ce mois-ci nous avons fait notre premičre renouvellement en terme de facturation et donc nous savons qu’un peu plus de 2500 VM sont en fonctionnement sur l’infrastructure. Nous avons pas mal d’entreprises qui ont leur propres serveurs sous VMware (soit en housing chez eux ou chez un hosteur) et qui sont en cours de signature de contrats importants pCC (plus de 100 hosts). Leur but est: – d’utiliser le pCC pour les nouveaux projets (et donc de ne plus faire des investissements en propre) – migrer une partie de l’infra existante chez Ovh (projet par projet) – d’utiliser Ovh comme l’infra de débordement (quand les ressources en propre ne suffisent plus, on clique et on prend les ressources en plus chez Ovh) – de migrer toute l’infra chez Ovh (et couper les serveurs en propre) Le business modčle de pCC va ętre simplifié et nous allons intégrer le coűt de licence VMware dans le prix du host. Pas de coűts par VM. On simplifie tout. Nous améliorons le pCC dans 3 directions: – de nouvelles fonctionnalités hardware comme firewall, vpn, load balancing – de nouvelles fonctionnalités VMware comme vlan private et vCloud – des infrastructures déployés en Europe et USA avec 4 POP principaux et 10 POP secondaire Dans 1 mois Ovh va sortir le pCI qui est la męme chose que le pCC mais par VM et ŕ l’heure. Cette offre va concurrencer directement EC2. L’avantage du pCI et pCC est qu’il est basé sur le VMware et donc compatible immédiatement avec toutes les entreprises qui ont déjŕ le VMware installé chez eux. La migration d’un groupe de VM avec du vCloud entre 2 Czytaj dalej...

Opublikowano:

travaux reseau vrack, mutu, backbone

Quelques travaux cette nuit sur le routage. ——— http://travaux.ovh.net/?do=details&id=5415 on va mettre ŕ jour les 2 routeurs qui gerent les vracks et le load balancing ace. Les 2 routeurs fonctionnent en parallele et donc lors de la mise ŕ jour d’un, l’autre reprend tout sur lui. Et l’inverse. le routeur + LB est en redondance. Sauf pour les vracks qui ne nous ont pas repondu pour configurer le HSRP sur les 2 routeurs. ——— http://travaux.ovh.net/?do=details&id=5419 Nous allons mettre ŕ jour les cartes de repartition de charge qui s’occupent de mutu. Tout est geré en redondance sur 2 etages et donc on ne devrait pas avoir plus de 10 secondes de coupure dans le pire de cas. On souhaite justement voir en combien de temps tout se reconfigure. ——— http://travaux.ovh.net/?do=details&id=5420 Nous allons mettre ŕ jour les 2 routeurs ASR 9010 avec la nouvelle version de IOS 4.1.0 Les 2 routeurs gerent tout le routage de Roubaix Valley. Comment IOS ne propose pas encore d’ISSU, on va forcer le routage via l’un de 2 routeurs puis on va le mettre ŕ jour puis il va redemarrer pour booter sur la nouvelle version d’IOS. Et pareil pour l’autre côté. Donc pas de coupure ŕ prevoir. ——— http://travaux.ovh.net/?do=details&id=5175 il nous reste gsw-1/th1-1/lyo-1/mil-1. On va essayer de faire ces routeurs cette nuit. Czytaj dalej...

Opublikowano:

prace w sieci vrack, serwerów wirtualnych i backbone

Dans kimsufi.general oles@ovh.net a été écrit: > Quelques travaux cette nuit sur le routage. > > ——— > > http://travaux.ovh.net/?do=details&id=5415 > > on va mettre ŕ jour les 2 routeurs qui gerent les > vracks et le load balancing ace. Les 2 routeurs > fonctionnent en parallele et donc lors de la mise > ŕ jour d’un, l’autre reprend tout sur lui. Et > l’inverse. le routeur + LB est en redondance. > > Sauf pour les vracks qui ne nous ont pas repondu > pour configurer le HSRP sur les 2 routeurs. done > > ——— > > http://travaux.ovh.net/?do=details&id=5419 > > Nous allons mettre ŕ jour les cartes de repartition de charge > qui s’occupent de mutu. Tout est geré en redondance sur 2 > etages et donc on ne devrait pas avoir plus de 10 secondes de > coupure dans le pire de cas. On souhaite justement voir en > combien de temps tout se reconfigure. done > > ——— > > http://travaux.ovh.net/?do=details&id=5420 > > Nous allons mettre ŕ jour les 2 routeurs ASR 9010 avec la > nouvelle version de IOS 4.1.0 > > Les 2 routeurs gerent tout le routage de Roubaix Valley. > Comment IOS ne propose pas encore d’ISSU, on va forcer > le routage via l’un de 2 routeurs puis on va le mettre > ŕ jour puis il va redemarrer pour booter sur la nouvelle > version d’IOS. Et pareil pour l’autre côté. > > Donc pas de coupure ŕ prevoir. todo > > ——— > > http://travaux.ovh.net/?do=details&id=5175 > > il nous reste gsw-1/th1-1/lyo-1/mil-1. On va essayer de > faire ces routeurs cette nuit. > 50% done Czytaj dalej...

Opublikowano:

Re: Gamme SD 2011 4 sur 4

…. la suite de l’email 3/4 … Passons aux options. FTP Backup 100G Avec chaque serveur vous avez un backup en FTP de 100Go. IP RIPE Par défaut vous avez 4 IP. Vous avez la possibilité de prendre jusqu’ŕ 256 IP. Sans les IP on ne peut pas virtualiser. Option KVM sur IPMI Pour avoir l’accčs sur le serveur et donc l’administrer męme quand vous avez coupé le réseau … oui … ça arrive … vous avez le KVM. Il est désormais intégré sur la carte mčre dans la gamme EG et MG. Cette option est désormais incluse dans l’utilisation professionnelle. Baie virtuelle Vous pouvez créer un réseau privé entre tous vos serveurs. Pourquoi faire ? Si vous faites de la virtualisation, vous donnez une IP ŕ votre VM. Dans un vrack vous pouvez basculer la VM d’un serveur physique ŕ un autre sans rien faire. Pas de reconfiguration réseau, rien ŕ demander ŕ personne. Vous avez votre propre VLAN et vous en faites ce que vous voulez: heartbeat, NAS, ip privé, vMotion ŕ chaud. Load Balancing L’offre IP LB n’est pas disponible sur la gamme 2011. C’est une offre gratuite qui continue ŕ fonctionner sur RBX1/2/3. Sur RBX4 et P19 il nous est impossible de l’intégrer. A la place, vous avez 2 choix: passer en vRack et prendre le LB via les cartes hardware ACE ou attendre quelques semaines encore pour intégrer un LB que nous allons proposer sur le port 80,443 avec du SSL intégré. Firewall et VPN Une gamme de 3 firewall ASA 5505, 5510 et 5520 permet de satisfaire de besoins de firewalling jusqu’ŕ 700Mbps réel. Distributions Plus de 54 distributions pręt ŕ l’emploi pour virtualiser, héberger les sites WEB ou les distributions nues. Sous linux, windows et freebsd …. La suite dans l’email 5/4 … Czytaj dalej...

Opublikowano:

Oferta serwerów dedykowanych 2011 4/4

… ciąg dalszy posta 3/4 … Przejdźmy do opcji. FTP Backup 100G W ramach każdego serwera macie do dyspozycji 100GB przestrzeni na kopię zapasową na serwerze FTP. IP RIPE Domyślnie w ofercie są 4 adresy IP. Jest możliwość aktywacji aż do 256 adresów IP. Bez dodatkowych IP nie można korzystać z wirtualizacji. Opcja KVM na IPMI Aby mieć dostęp do serwera i nim administrować, nawet gdy odłączyliście dostęp do sieci, możecie korzystać z opcji KVM. Jest on zintegrowany z płytą główną w ofercie EG i MG. Opcja ta będzie zawarta w opcji ‚zastosowanie profesjonalne’. Wirtualna szafa Będziecie mogli stworzyć prywatną sieć między waszymi serwerami. Po co? Jeśli korzystacie z wirtualizacji, przypisujecie adres IP do wirtualnej maszyny. W ramach opcji vrack możecie przenosić VM z jednego serwera dedykowanego na inny bez wykonywania operacji takich jak konfiguracja sieci. Jest to VLAN i można robić, co się chce: heartbeat, NAS, ip prywatne, vMotion. Load Balancing Oferta IP LB nie będzie dostępna w ofercie 2011. Jest to opcja darmowa, która nadal będzie dostępna w RBX1/2/3. W RBX4 i P19 nie możemy zintegrować tej opcji. Zamiast tej opcji będziecie mieć do wyboru: korzystanie z wirtualnej szafy i aktywacja LB poprzez karty hardware ACE lub poczekać kilka tygodni na zintegrowanie opcji LB, którą zaproponujemy na porcie 80,443 ze zintegrowanym SSL’em. Firewall i VPN Oferta 3 firewalli ASA 5505, 5510 i 5520 pozwoli pozwoli na skorzystanie z z firewallingu aż do 700Mbps. Dystrybucje Proponujemy dystrybucje przeznaczone do wirtualizacji, instalowania stron www i dystrybucje czyste. Linux, windows i freebsd. …. ciąg dalszy w poście 5/4 … Czytaj dalej...

Opublikowano:

mutu load balancing

Bonjour, Nous avons eu quelques attaques aujourd’hui sur l’un de clusteurs mutu et nous avons dű accélérer la migration vers un systčme de double load balancing. L’idée est d’avoir 2 étages de répartition de charge afin de gérer mieux les pannes hardware de différentes cartes ou tout simplement les mises ŕ jour. A l’opposé de configuration active/passive, on voulait un setup active/active qu’on peut passer en active/active/active et 4 x active ou plus. Et donc ajouter les ressources pour faire face ŕ la croissance. Voilŕ, ça a été mis en place sur 2 clusters: le 007 (xxlplan) et le 010 (60gp). On va regarder la stabilité de l’ensemble ce week-end, sachant qu’on attend encore les mises ŕ jour software pour certains éléments de l’infrastructure sur les bugs que nous avons reporté. La configuration actuelle tourne avec 2x AX 5100 connectés en 10Gbps sur 2 routeurs différents. Ces boîtiers balancent le trafic sur 2 ACE en parallčle qui sont dans 2 autres routeurs toujours différents. Et les 2 ACE balancent sur plusieurs milliers de serveurs web. La persistance avec cookie sur les ACE et par IP source sur les AX. Le SSL en hardware. Sous peu la compression en hard. La configuration finale va tourner avec 3 ACE dans 3 routeurs différents: http://weathermap.ovh.net/p19-mutu Comme vous voyez nous avons déjŕ ces 3 routeurs avec 5 cartes ACE / routeur. 5 routeurs, 2 AX, 15 ACE en tout … il ne reste plus grand chose pour que tout ça marche ensemble :) On attend plus que les mises ŕ jour software sur les AX pour fixer les bugs bloquant. Ça doit arriver d’un jour ŕ l’autre. Le but de toutes ces manoeuvres ? Éviter la panne pour le client, avoir une tolérance de panne au niveau hardware, ne pas gérer de l’urgence suite Czytaj dalej...

Opublikowano:

DirectAdmin IpLoadBalancing 2 Serwery

Witajcie, Obecnie posiadam stronę, która działa na jednym serwerze w OVH. Chciałbym aby działała na dwóch serwerach w celu zmniejszenia ryzyka awarii. Oto jak to widzę, proszę o poprawki jeśli coś źle przemyślałem. 1. Instaluje na obu serwerach DirectAdmina. 2. Dodaje wszędzie te same domeny, subdomeny 3. Dnsy konfiguruje identycznie na tych serwerach. Używam własnej domeny (np. myowndns.pl) 4. Maile przekierowuje na jeden z tych serwerów (zmiana wpisu A mail.domena.pl) 5. Kod strony wgrywam na oba serwery ten sam (upierdliwe, ale przeżyję to). Sesję PHP trzymane w bazie danych. 6. Baza danych działa na trzecim serwerze, kopie robione są na dwa pozostałe serwery. 7. Własne dnsy (np. myowndns.pl) ustawiam w home.pl na IP LOAD BALANCING (ns1.myowndns.pl, ns2.myowndns.pl => IP LOAD BALANCING) Czy coś pominąłem? Może wiecie jakie niespodzianki spotkam na tej drodze. Czytaj dalej...

Opublikowano:

Trudności z OCO

Mam wykupiony load balancing, który działa i jest fajnie. Nadszedł czas, żeby trochę usprawnić zarządzanie maszynami w klastrze i uruchomić sondę OCO. Tu niestety natrafiam na trudności, które z racji nieznajomości Perla są tym większe. Więc po kolei, zgodnie z instrukcją, pobrałem i zainstalowałem na każdej maszynie w klastrze narzędzie: # wget ftp://ftp.ovh.net/made-in-ovh/oco/oco-ded.tar.gz -O oco-ded.tar.gz # tar xzf oco-ded.tar.gz && cd oco-ded-1.15 && ./install.sh Dodatkowo skonfigurowałem IPTables tak, żeby udostępnić port 79. Przełączyłem następnie wybrany serwer w panelu load balancera z hard na soft i dostaję w tymże panelu czerwony komunikat: nsXXXXXX.ovh.net : Unable to recover the Oco status Nie do końca wiem, jak oceniać i debugować działanie demona, mogę powiedzieć tyle, że: 1. plik /usr/local/oco/result/html zawiera wartość "302" 2. log /var/log/oco/oco.log zawiera następujące informacje: Wed Sep 22 16:22:29 2010 oco server started on port 79 bind: Address already in use at /usr/local/oco/bin/oco-tcpresponder.pl line 31. Czy nie wykonałem jakiejś ważnej czynności instalując demona OCO? Jak mam rozumieć błąd z loga i jak mu ew. przeciwdziałać? DFG Czytaj dalej...

Opublikowano:

IP Load Balancing

witam, mam pytanko odnośnie IP Load Balancing sytuacja wygląda tak: planuje kupić Kimsufi C-250G i odpalić na nim parę stron o dość dużym ruchu średnio +3tb/m-c zdarza się sytuacja ze jeden serek nie daje rady(za mało ramu i transferu), dokupuje drugiego kim`a c-250G, tworze IP Load Balancing i ruch zostaje rozdzielony na 2 maszyny, czyli czysto teoretycznie mam 6 tb/mc, i obciążenie na 2 serkach(połowa na 1, połowa na drugi) ? jak ten drugi serwer musi być skonfigurowany? mirror tego 1? wszystko będzie pewnie oparte na directadmin Czytaj dalej...

Opublikowano:

Support GS 3 sur 3

Bonjour, Il y a environ 1an nous avons lancé le projet GS alias "Global Solution". Il s’agit des services "full managed", c’est ŕ dire "clé en main" oů Ovh manage tout pour le client. Depuis, pas mal de clients ont été installés en GS avec de besoins tout aussi variés que différents. Cette "personnalisation" oů chaque projet est différents d’un autre, nous a retardé dans l’officialisation du service. On voulait avoir un minimum de recule (une 20čne de gros projets) pour proposer quelque chose qui tient la route aussi bien commercialement, que techniquement qu’au niveau des maintenances de tous les jours. Le service commercial étudie la demande et fait des devis. En général, la facturation tourne entre 150 Euro HT/mois ŕ 600 Euro HT/mois par serveur en fonction: – du hardware – du besoins de suivi du serveur Comme souvent il s’agit des infrastructures complexes type vRack avec plusieurs dizaines de serveurs, du load balancing, de la firewall et du service 24/24 avec un accčs téléphone ŕ l’équipe d’ingé qui s’occupent exclusivement de ce service, il s’agit des facturations qui vont jusqu’ŕ 3-5KE/mois. Mais on a aussi des clients ŕ 150-200E/mois pour des serveurs totalement administrés. Le service technique met en place l’infrastructure, copie les données, installe les services ainsi que les sondes qui suivent les performances de l’infra et génčrent les alertes. On insiste beaucoup sur la qualité de sondes qui permettent détecter les problčmes et donc intervenir trčs rapidement sur des problčmes avant que la situation ne dégénčre. En suite, le service incident gčre les incident avec les alertes mais aussi ŕ travers un n° direct 24/24 vers l’équipe Czytaj dalej...

Opublikowano:

Loadbalancing – tylko jedno IP?

Witam, Czy mi się tylko wydaje, czy też nie ma fizycznej możliwości by jeden serwer miał kilka IP typu load balancing? Mam dwa serwery, na których będzie odpalonych wiele stron z SSLem – specjalnie w tym celu był zamówiony blok IP RIPE. Teraz widzę, że jedyne co jest to możliwość uruchomienia jednego IP failover – czyli tylko jeden serwis SSL może działać na dwóch serwerach… Czy jest tak źle jak przypuszczam? :( Czytaj dalej...